ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
The Chainat Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์การตัดสิน และระเบียบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

image เอกสารแนบ