ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
The Chainat Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบังคับคดี การบังคับโทษปรับ และการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด

image เอกสารแนบ