ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
The Chainat Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านระเบียบงานสารบรรณ หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและการให้รางวัล โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “กิจกรรมเพาะยอดอ่อนทานตะวัน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับนายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน