ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
The Chainat Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง “การทำงานเป็นทีมและการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดการประชุมประสานข้อราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่บุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีดำเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
 
 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน